Genel Şartlar - Çerez Politikası

İşbu Paynet Ödeme Hizmetleri Genel Şartlar ve Politikası (“Politika”), BAYİ’nin müşterilerinden ve ANA FİRMA’nın BAYİ’den Paynet Sistemi’ni kullanarak yapacağı tahsilatlara ilişkin olarak ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın 6493 sayılı “Kanun” ve ‘‘Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlettiği PAYNET SİSTEMİ ile aracılık etmesine ilişkin Ödeme Hizmetlerinin şartlarını belirtir.

İşbu Politika ile ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın sunacağı hizmetler ödeme işlemine aracılık hizmetinden ibaret olup, ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın işbu Politika kapsamında sağladığı hizmetler Kanun kapsamında tanımlanan ödeme hizmetleri ile sınırlıdır.
Bu çerçevede ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI tarafından işletilen Paynet Sistemi’ne ilişkin elektronik alt yapının, Fiziksel POS cihazları ve Sanal POS terminalleri ile Yazar Kasa POS Cihazlarının ve tüm teknik ve ticari hakların işbu Sözleşme şartlarında ANA FİRMA ve/veya BAYİ’lerine kısmi ve süreli olarak tahsisi ve işletilmesi hususunda verilecek hizmetin şartları, gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak Tarafların birbirlerine genel yükümlülükleri ile yerine getirilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler bu Politika’nın konusunu oluşturmaktadır.

İşbu Poltika kapsamında düzenlenmemiş olan hükümler için, ANA FİRMA ve BAYİ arasında önceden imzalanmış olan “Bayilik Sözleşmesi”nde ve varsa diğer özel sözleşmelerde düzenlenen hükümler ve ANA FİRMA ile ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI arasında önceden imzalanmış olan “PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ ANA FİRMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ”nde düzenlenen ve Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı olmayan sair hükümler geçerlidir.

A. Güvenlik

PAYNET Paynet Sistemi’nde hali hazırda yer alan ve bundan sonra geliştirilebilecek tüm güvenlik uygulamalarını, ÜYE FİRMA için de uygulamayı taahhüt eder.

1. Şifre Güvenliği

ÜYE FİRMA, kendisine verilmiş olan kişiye özel kullanıcı bilgilerini ve Paynet Sistemi şifresini gizli tutmakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve söz konusu şifrenin tahsis amacı haricinde başka herhangi bir amaçla kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. ÜYE FİRMA, şifresini kaybetmesi durumunda bu durumu, PAYNET’e derhal e-mail ile bildirecek olup, anılan yazılı bildirimi alan PAYNET de, söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve en kısa sürede ÜYE FİRMA’ya yeni bir şifre tahsis edilmesini sağlayacaktır. ÜYE FİRMA’nın Paynet Sistemi şifresini kaybetmesi veya diğer kişilere kullandırması veya herhangi bir nedenle şifre güvenliğini sağlayamaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü mali zarar ve ziyan ile ilgili diğer hukuki sorumluluk yukarıda belirtilen söz konusu şifre kaybına veya güvenliğinin ihlaline ilişkin e-mailin PAYNET’e gönderilmesine kadar yalnızca ÜYE FİRMA’ya aittir. Bu süreçte PAYNET nezdinde doğabilecek her türlü zarar ve ziyan da ÜYE FİRMA tarafından karşılanacaktır.

2. Sistem Güvenliği

ÜYE FİRMA, Ödeme Sayfası’na yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek ihlallere veya saldırılara (hacking, phishing vb.) yönelik olarak PAYNET’in herhangi bir sorumluluğu ve bunları önleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3. İşlem Güvenliği ve Şüpheli İşlemler

PAYNET kart ve işlem güvenliğinin arttırılması amacıyla tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koyabilir veya farklı işlem sınırlamaları uygulayabilir. ÜYE FİRMA işlemlerinin bu şekilde sınırlandırılabileceğini ve buna itiraz hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder. ÜYE FİRMA, Paynet Sistemi ile gerçekleştirdiği tüm tahsilat işlemlerinde, işlemlerden önce ya da sonra kesinlikle ve hiçbir şekilde işlem yapılan hassas ödeme verisini (kart sahibinin adı ve soyadı, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu CVV, CVV2, şifre, vb.) kendi sistemlerine kaydetmeyeceğini ve bu hükmü ihlali halinde karşılaşabileceği yasal yaptırımların farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

PAYNET, Sanal POS işlemlerinde 3D Secure (Güvenlik sorgusu) uygulamasını, istediği herhangi bir zamanda zorunlu hale getirme hakkına tek taraflı olarak sahiptir.

PAYNET kart ve işlem güvenliğinin arttırılması amacıyla, tamamen kendi insiyatifinde olmak üzere işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koyabilir veya farklı işlem sınırlamaları uygulayabilir. ÜYE FİRMA işlemlerinin bu şekilde sınırlandırılabileceğini ve buna itiraz hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.

ÜYE FİRMA, Sanal POS’ların aktif olduğu ÜYE FİRMA Ödeme Sayfalarını PAYNET’in yazılı onayı olmadan değiştiremez.

ÜYE FİRMA bu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. ÜYE FİRMA;

a) Kartın görünümünü, kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir kart olduğunu ve kart üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmamış olduğunu,
b) Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,
c) Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin Paynet İşlem Özeti üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,
d) Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,
e) Şüpheli durum halinde bunu derhal PAYNET’e444 7 729 numaralı telefon aracılığı ile bildirmek ve işlemin uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,
f) Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,
g) Paynet İşlem Özetinde (Slip);ÜYE FİRMA’nın ticari unvanının, tahsil edilen mal veya hizmet bedelinin, ödeme yapılan kartın numarasının, geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun bulunup bulunmadığını, kontrol ile yükümlüdür.

PAYNET, ilgili mevzuat çerçevesinde haklı sebep olarak kabul edilen ve aşağıda sıralanan durumlarda ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuata aykırılık oluşturan durumlarda ve fakat bunlarla sınırlı olmayan ve diğer şüpheli hallerde, ÜYE FİRMA tarafından yapılan ödemelerin kabul edilmesini veya ödemelerin ÜYE FİRMA’ya ödenmesini geçici olarak askıya alma hakkına sahiptir. Geçici olarak askıya alma süresi ilgili şüpheli işleme Banka ya da Kart hamili tarafından itiraz edilebilmesi için geçerli olan yasal süreyi 30 (otuz) günden fazla aşamaz. Bununla birlikte, PAYNET ödemelerin askıya alınmasına yol açan şüpheli durumun ilgili Bankalarla yapılacak çalışmalar ile makul bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak kesinleştirilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. Şüpheli durumun olumsuz olarak kesinleşmesi halinde ilgili işlem tutarları ÜYE FİRMA’ya ödenmeyecek olup ilgili Banka’nın talebi doğrultusunda Banka’ya ya da Kart hamiline iade edilecektir. Aşağıdaki durumlar haklı sebep olarak kabul edilecektir:

 • İşlemin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe olması,
 • İşlemin, işlemde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe olması,
 • İşlemin, işlemde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe olması,
 • İşlemin gerçek bir işlem olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe olması,
 • ÜYE FİRMA Ödeme Sayfası’nda Paynet’e yönelik bilgisayar virüsü tehdidi olması,
 • ÜYE FİRMA Ödeme Sayfası’nda ya da ürün satışı yapılan WEB Sitelerinde yasadışı nitelikli ürünler veya hizmetlerin sunulduğu ya da yasadışı içeriklerin bulundurulduğu anlaşılması,
 • ÜYE FİRMA Ödeme Sayfası’nda sunulan ürün veya hizmetlerin, iş bu sözleşmede belirtilen ilkeler veya yükümlülüklerle tutarlı olmaması.

Her hangi bir işlemin yukarıdaki gerekçelerden herhangi birisi sebebiyle geçici süreyle ya da kesin olarak işleme alınmaması sebebiyle, PAYNET ÜYE FİRMA’dan ilgili ödemenin geç yapılmasına bağlı faiz, kur farkı, tazminat veya benzeri herhangi bir talepte bulunamaz. Böyle bir durumda, PAYNET, işleme alınmama gerekçesini ve varsa işleme alınmamaya sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini en kısa zamanda ve her halükarda işlem talebi tarihini izleyen işgünü sonuna kadar ÜYE FİRMA’ya yazılı olarak bildirir.

PAYNET, ÜYE FİRMA’ya ait Web Sitelerinde ya da mağazalarda satışı herhangi bir mevzuat ile yasaklanmış olan ya da genel ahlak kurallarına ters düşen, ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya Paynet Sistemi’nin kullanılmasını tamamen durdurma yetkisine sahiptir. Bu kapsamda aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla özellikle aşağıdaki mal ve hizmetlerin Paynet Sistemi kullanılan işyerlerinde ve/veya Web sitelerinde ve/veya ÜYE FİRMA Ödeme Sayfasında pazarlanması ve satışı kesinlikle yasaktır.

 • uyuşturucu ve psikotropik maddeler veya zehirler,
 • yasal olmayan pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler ile bu ürün ve hizmetlerin dağıtımına yönelik faaliyetler,
 • çocuk pornografisi içeren veya teşvik eden her türlü ürünler ile çocuk pornografisi suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel ürün ve uygulamalar,
 • reçeteli verilen ilaçlar (eczaneler hariç olmak üzere),
 • terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 • kumar ve illegal bahis ürün ve hizmetleri,
 • tefecilik ve ödünç para verme faaliyetleri,
 • üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler,
 • yasa ile yasaklanmış, ve/veya kısıtlanmış diğer hizmet ve ürünler.

Satışa arz edilen ürün ve hizmetlerin gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satışa sunulması ve/veya ilgili ürünlerin söz konusu Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümleri hilafına taksitlendirilmiş olması nedeniyle PAYNET’in maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan ÜYE FİRMA sorumludur.

PAYNET herhangi bir zamanda, ÜYE FİRMA işlemlerine ilişkin tutarlardan uygun göreceklerini iade eder. Bu durumda PAYNET, ÜYE FİRMA’ya iade gerekçesini ve varsa iadeye sebep olan durumların ne şekilde düzeltilebileceğini en kısa zamanda ve en geç işlem talebinin alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar yazılı olarak bildirir.

Ayrıca, PAYNET, herhangi bir sebeple, virman yapılan bedeli ÜYE FİRMA’ya iade etmeye karar verdiğinde ya da herhangi bir sebepten dolayı ÜYE FİRMA’ya iade etmek zorunda kaldığında, TL işlem tutarı dikkate alınacak olup, bu tutarlara faiz, kur farkı, vade farkı ve sair ad altında ek bir bedelilave edilmeyecektir.

Üye Firma, Paynet Sistemi ile tahsilat yaptığı kredi kartı hamillerine Paynet POS’larından çekim yapıldığını ve kredi kartı hesap özetlerinde Paynet unvanının görüneceğini bildirilecektir. Üye Firma, müşterisinin olası harcama itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.

B. Yazılım Bakımı, Kesintiler Ve Arıza Çözümleri

Paynet, Paynet yazılımının düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve yazılımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak Paynet’in, ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Paynet, kesintilerin işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (19:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özen gösterilecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti olabilecektir. Paynet, acil durumlar dışında eposta mesajı göndererek müşteriyi kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

Paynet, yönetim arayüzüne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Paynet yazılımının kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. Paynet, ödemelerin zamanında işlenmesini sağlamak üzere çaba gösterecek olup, sistem ortakları olan bankalar gibi üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. Ancak, kesintilerin hizmetin alınmasını ciddî ölçüde sekteye uğratması hâlinde, müşterinin sözleşmeyi Paynet’e bir hafta önceden yazılı ihtar çekmek suretiyle tek taraflı olarak bilâ tazminat feshetme hakkı vardır.

C. Şikayet Prosedürü

Müşteri, Paynet tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verir. Yetkili çalışana iletişim telefon numarasından ulaşabilir. Müşteri, sözleşmede belirtilen telefon numarasının devamlı surette çalışan bir yardım hattı veya çağrı merkezi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Yetkili çalışanın veya bir başka kişinin müşterinin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, müşteri yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir; Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği. Müşterinin şikâyeti telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, müşteri Paynet’in kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. Paynet, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Paynet yazılımı ve işlemlerle ilgili olarak tüketiciler tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Müşteri, sistemsel sorunlarda tüketicileri bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, tüketicileri Paynet çalışanlarına yönlendirmeyecektir. Müşteri ve tüketiciler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar müşteri ve tüketiciler arasında çözüme ulaştırılacak olup, Paynet bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Şikâyetler, Paynet tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde yanıtlanmaya gayret edilecek olup, çözümün ortak ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, ortaktan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı uzatılabilecektir.

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. ("Paynet"; "Şirketimiz") olarak, https://odeme.paynet.com.tr/ ("Portal") ve https://www.paynet.com.tr/ (hepsi birlikte "Site" olarak anılacaktır.) ile siz ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ("KVKK mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVKK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu İşbu Paynet Çerez Bilgilendirme Metni ("Çerez Bilgilendirme Metni") ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Hangi çerez türlerini kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) Sitemiz tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz/kullanımız sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.
Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.
Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.
Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

No.Çerez TürüKullanım Amaçları
1.Oturum ÇerezleriOturum çerezleri, Portal'ı kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
2.Performans ÇerezleriBu çerezler ziyaretçi/kullanıcı sayımızı trafik verileriniz üzerinden saymamıza izin verir, böylece Sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Hangi sayfaların en çok ziyaret edildiğini/kullanıldığını bilmemize ve siz ziyaretçi/kullanıcılarımızın Sitemiz içinde nasıl hareket ettiğinizi tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler anonimleştirilerek işlenir. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde Sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz ve Sitemizin performansını ölçemeyiz.
3.Zorunlu ÇerezlerBu çerezler Sitemizin çalışması için gereklidir ve devre dışı bırakılmazlar. Genellikle, siz ziyaretçilerimiz/kullanıcılarımız tarafınızdan yapılan gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet taleplerinize karşılık gelen eylemlerinize yanıt olarak ayarlanırlar. Tarayıcınızın ayarlarından söz konusu çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu tercihiniz Sitemizin bazı kısımlarının çalışmasını kısmen/tamamen engeller. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmez.
4.İşlevsel ve Analitik ÇerezlerSitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve Sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi veren içeren çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla, nitelikleri gereği, elde edilen kişisel verilerinizi anonimleştirerek işlemekteyiz.

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVKK mevzuatı uyarınca KVKK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Hotjar Bu sitede ziyaretçilerin internet sitesi üzerindeki site içi davranışlarını tespit etmek ve site deneyimini iyileştirmek amacıyla “Hotjar” kullanılır. Desktop ve mobil cihazlarınıza çerezler (cookies) yerleştirilerek Hotjar’ın internet sitesine dair geri bildirimler yapılmasına izin verilir.

Google Analytics Bu internet sitesinde Google tarafından kullanıcılara sununan veri analiz hizmeti Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics, web sitesi sahiplerinin internet sitelerine gelen ziyaretçilerini detaylı olarak tanımasına yardımcı olur.

Dijital ajanslarımız tarafından sağlanan ve websitesinin işlevselliğini arttırmak, kullanım kolaylığı sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir. Paynet olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.

 

Çerezlerin Saklanması Ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (https://www.paynet.com.tr/; https://odeme.paynet.com.tr/) altında sunulan Sitelerimiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri İzin Vermek/Vermemek Sizin Elinizde

Web tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde bu ayarlar Sitemize kısmen ya da tamamen erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Tarayıcınızın çerezler ayarından Sitemizi engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi algılayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Yukarıda belirtilen çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVKK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Paynet İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme Metni'ni okuyunuz.

 

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimizin KVKK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde lütfen KVKK Yetkilisi ile kvkk@paynet.com.tr adresinden irtibata geçiniz. İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. İşbu Çerez Bilgilendirme Metnindeki güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.